СБП. Дни Мошиаха! 19 Тамуза 5784 г., пятый день недели Пинхас | 2024-07-25 15:00

РАМБАМ: Мишне Тора

22. Все эти упомянутые мудрецы являются величайшими людьми своего поколения, главами йешив [центров изучения Торы], вождей в диаспоре, авторитетами великого Санедрина. Вместе с ними в каждом поколении было огромное количество людей, которые получили традицию от них и с ними. כל אלו החכמים הנזכרים הם גדולי הדורות. מהם ראשי ישיבות ומהם ראשי גליות ומהם סנהדרי גדולה. ועמהם בכל דור ודור אלפים ורבבות ששמעו מהם ועמהם.
23. Равина и рав Аши были последними мудрецами Талмуда. Рав Аши составил Вавилонский Талмуд в земле Шинар (Междуречье), примерно через сто лет после того, как рабби Йоханан составил Иерусалимский Талмуд в Земле Израиля. רבינא ורב אשי הם סוף חכמי הגמרא. רב אשי הוא שחיבר הגמרא הבבלית בארץ שנער אחר שחיבר ר' יוחנן הגמרא ירושלמית בכמו מאה שנה.
24. Содержание этих двух Талмудов — это толкование Мишны и прояснение глубин сказанного там, а также постановления, введенные раввинскими судами всех поколений от Рабейну а-Кадош до времени составления Талмуда. Таким образом, из этих двух Талмудов, а также из Тосефты, Сифры, Сифрей и «барайтот» — из всех этих книг [получивших название «талмудическая литература»] можно выучить, что запрещено, а что разрешено; что ритуально чисто, а что осквернено; кто заслужил наказание, а кто нет; что годно для выполнения определенных заповедей, а что негодно, как если бы их авторы переписали это из книги, записанной со слов Моше, нашего учителя, на горе Синай. וענין שני הגמרות הוא פירוש דברי המשניות וביאור עמקותיה ודברים שנתחדשו בכל בית דין ובית דין מימות רבינו הקדוש ועד חיבור הגמרא. ומשני הגמרות ומן התוספתות ומספרא וספרי (ומן התוספות) מכולם יתבאר האסור והמותר הטמא והטהור החיוב והפטור הפסול והכשר כמו שהעתיקו איש מפי איש מפי משה רבינו מסיני:
25. Также они объясняют постановления мудрецов и пророков всех поколений, призванные оградить от нарушения законы Торы, как это было ясно указано самим Моше: «Храните закон Мой» (Ваикра 18:30), то есть, создайте охрану для Моего Закона. גם יתבאר מהם דברים שגזרו חכמים ונביאים שבכל דור ודור לעשות סייג לתורה כמו ששמעו ממשה בפירוש. שנאמר ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתי.
26. В этих книгах также описываются обычаи и указы, введенные мудрецами в каждом поколении в согласии с нуждами времени, которые мы обязаны выполнять, как сказано: «Не уклоняйся от всего, что скажут тебе, ни вправо, ни влево» (см. Дварим 17:11). וכן יתבאר מהם המנהגות והתקנות שהתקינו או שנהגו בכל דור ודור כמו שראו בית דין של אותו הדור. לפי שאסור לסור מהם שנאמר לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל.
27. И решения суда, и выводы из содержания Торы, которые мы не получили от Моше, но верховный суд того поколения вывел их на основании тринадцати правил толкования Торы, и все мудрецы согласились с правильностью этого решения — все это объединил рав Аши в Талмуд, со времен Моше и до его дней. וכן משפטים ודינים מופלאים שלא קיבלום ממשה ודנו בהם בית דין של אותו הדור במדות שהתורה נדרשת בהן. ופסקו אותם הזקנים וגמרו שהדין כך הוא. הכל חיבר רב אשי בגמרא מימות משה ועד ימיו.
28. Составили также мудрецы Мишны другие сборники, с целью объяснить сказанное в Торе: рабби Ошайя, ученик Рабейну а-Кадош, составил комментарии на книгу «Берейшит»; рабби Ишмаэль прокомментировал текст Торы от фразы «И вот имена...» (в начале книги Шмот) и до конца, и это то, что называется Мехилта. Также рабби Акива составил Мехилту. Другие мудрецы, после этих, записали мидраши. Все это было записано до создания Вавилонского Талмуда. וחברו חכמי המשנה חיבורים אחרים לפרש דברי התורה. רבי הושעיא תלמידו של רבינו הקדוש חיבר ביאור ספר בראשית. ורבי ישמעאל פירש מאלה שמות עד סוף התורה והוא הנקרא מכילתא. וכן ר' עקיבא חיבר מכילתא. וחכמים אחרים אחריהם חיברו מדרשות.והכל חובר קודם הגמרא הבבלית:
29. Таким образом, Раввина и рав Аши с их современниками были последним поколением великих еврейских мудрецов, записывавших Устную Тору, издававших указы и постановления и вводивших обычаи, которые успели распространиться во всем еврейском народе, во всех местах его обитания. נמצא רבינא ורב אשי וחבריהם. סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה. ושגזרו גזירות והתקינו התקנות והנהיגו מנהגות ופשטה גזירתם ותקנתם ומנהגותם בכל ישראל בכל מקומות מושבותם.
30. После раввинского суда рава Аши, который составил Талмуд и эта работа была завершена во время его сына, ускорилось расселение евреев по всем странам, вплоть до того, что попали они в места весьма отдаленные и на морские острова; и усилились в мире конфликты между народами, и нарушилось сообщение из-за военных действий. И изучение Торы уменьшилось, уже не собирались тысячи евреев учиться в своих йешивах, как прежде. ואחר בית דין של רב אשי שחבר הגמרא וגמרו בימי בנו נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר והגיעו לקצוות ואיים הרחוקים ורבתה קטטה בעולם ונשתבשו הדרכים בגייסות ונתמעט תלמוד תורה ולא נכנסו ישראל ללמוד בישיבותיהם אלפים ורבבות כמו שהיו מקודם.
31. Но собирались отдельные мудрецы, которых призвал Всевышний, в каждом городе, в каждой стране; и учили Тору, и постигали все книги, составленные прежними мудрецами, и понимали из них, каков закон в том или ином случае. אלא מתקבצים יחידים השרידים אשר ה' קורא בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה ועוסקין בתורה ומבינים בחיבורי החכמים כולם ויודעים מהם דרך המשפט היאך הוא.
32. С этого момента, после составления Талмуда, если один из еврейских судов в какой-то стране вводил постановление, или запрет, или обычай для евреев, живущих в этой стране, или для жителей нескольких стран — не распространялось это во всем еврейском народе, из-за дальности расстояний между общинами и плохого сообщения; а также по причине того, что это было мнение одиночек, а верховный еврейский суд, состоявший из семидесяти одного мудреца, прекратил свою деятельность за некоторое время до кодификации Талмуда. וכל בית דין שעמד אחר הגמרא בכל מדינה ומדינה וגזר או התקין או הנהיג לבני מדינתו או לבני מדינות רבות לא פשטו מעשיו בכל ישראל מפני רחוק מושבותיהם ושבוש הדרכים. והיות בית דין של אותה המדינה יחידים ובית דין הגדול של שבעים ואחד בטל מכמה שנים קודם חיבור הגמרא.
33. Поэтому не заставляют жителей одной страны следовать обычаям жителей другой страны и не вынуждают еврейский суд одного города вводить ограничения, введенные судом другого города. А также, если один из мудрецов Торы на основании своих знаний решил, что в некоей ситуации по закону следует поступить так-то, а суд следующего поколения постановил, что тот неправ и в Талмуде сказано другое — не обязаны мы следовать тому, кто жил раньше, но выбираем то мнение, которое кажется более соответствующим истине, раннее оно или позднее. לפיכך אין כופין אנשי מדינה זו לנהוג כמנהג מדינה האחרת. ואין אומרים לבית דין זה לגזור גזירה שגזרה בית דין אחר במדינתו. וכן אם למד אחד מהגאונים שדרך המשפט כך הוא ונתבאר לבית דין אחר שעמד אחריו שאין זה דרך המשפט הכתוב בגמרא, אין שומעין לראשון אלא למי שהדעת נוטה לדבריו בין ראשון בין אחרון:
Поддержите сайт
Ошибка в тексте? Выделите ее и
нажмите Ctrl + Enter