СБП. Дни Мошиаха! 14 Тамуза 5784 г., суббота недели Пинхас | 2024-07-19 22:44

7 přikázání Bnej Noach – univerzální kodex pro lidstvo

Sedm přikázání potomků Noemových je sedmi tradičních pokynů z Tory, které v souladu s vůli Všemohoucího jsou univerzálním kodexem pro celé lidstvo. Tento název je používán z důvodu toho, že po Potopě všichni lidé na zemi jsou potomky Noacha (Noema).

Перевод на чешский: Алексей Ушаков 29.11.2018 2345 мин.

Sedm přikázání potomků Noemových je sedmi tradičních pokynů z Tory, které v souladu s vůli Všemohoucího jsou univerzálním kodexem pro celé lidstvo. Tento název je používán z důvodu toho, že po Potopě všichni lidé na zemi jsou potomky Noacha (Noema).

V knize „Berejšit“

Ve svém prvním vydání sedm přikázání byly dany Adamovi před zrozením Abrahama, jak je o tom řečeno v knize „Berejšit“ (9:1-7):

Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se, naplňte zem. Ať z vás má strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu volat k odpovědnosti. Za lidský život budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka. Ploďte se tedy a množte se, ať se vámi jen hemží zem, takto se na ní rozmnožte!“

Jsou zde uvedeny následující přikázání:

1) Ploďte se a množte se.

2) Naplňte zem (tj. lidé musí obývat celý svět, ne pouze jedno nějaké místo v něm).

3) Nadřazenost lidí nad zvířaty za pomoci síly.

4) „Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm“.

5) Zákaz jíst maso dohromady s krví.

6) Zákaz zabíjet.

7) Zákaz jíst části těla živého zvířete (doplnění naších mudrců).

V Talmudu

V Talmudu, který je Ústní Torou, je uváděn jiný seznam sedmi přikázání potomků Noemových. Právě ten se používá v současnosti.

V pojednání „Sanedrin“ (56a) je uváděno pojednání na toto téma: „Učili naši mudrci, že potomkům Noemovým bylo přikázáno sedm přikázání: zákony, chvalořečení Všemohoucího, modlářství, krvesmilstvo, krveprolití, krádež, orgán od nezabitého zvířete“. V tomto seznamu je šest zákazů a jeden příkaz:

1) Modlářství: zákaz sloužit idolům.

2) Chvalořečení Všemohoucího (alegorie): zákaz proklínat Všemohoucího.

3) Krveprolití: zákaz zabíjet.

4) Zákaz vstupovat do zakázaných poměrů

5) Zákaz krást

6) Zákaz jíst orgán od nezabitého zvířete (dokud ještě žije).

7) Přikázání soudu: ustanovit spravedlivý soudní systém.

RAMBAM („Zákony o králích“ 9:1) používá tento seznam a dodává, že šest z těchto přikázání byly již dány Adamovi – prvnímu člověku, a sedmé – zákaz jíst orgán zvířete – bylo dáno Noachovi poté, co mu bylo uděleno povolení jíst nejenom rostliny, ale i zvířata.

Šest věcí bylo přikázáno prvnímu člověku: zákaz uctívání idolů, zákaz proklínat Boha, zákaz vraždy, zákaz cizoložství, zákaz loupeže a příkaz ustanovit spravedlivý soud.

Píše o tom RAMBAM (8:14):

Každý, kdo si na sebe převzal sedm přikázání a dochvilně je plní, patří k světcům národů tohoto světa a má díl v Budoucím světě; ale pouze v tom případě, že si je na sebe převzal a plní proto, že tak přikázal Všemohoucí v Toře a sdělil nám přes Moše – rabejnu, že potomci Noachovy (Noemovy) předtím obdrželi tato přikázání. Ale ten, který plní tato přikázání kvůli tomu, že dávají smysl…není světcem národů tohoto světa, pouze je mudrcem.

Je něco společné, co mají Deset Rčení a sedm přikázání Bnej Noach – jsou to tři podstatné zákazy, jenž nelze porušovat ani při smrtelné hrozbě. Jsou to modlářství, krveprolití a cizoložství.

Pokyny Rebeho k šíření sedmí přikázání

Lubavičský Rebe ŠLITA Král Mošiach dal pokyn každému židovi šířit sedm přikázání potomků Noemových mezi národy světa v souladu s ustanovením RAMBAMa: „Taktéž přikázal Pan přes Mošeho-rabejnu donutit celý svět přijmout přikázání, které byly dany Noachovi“. Rebe vysvětlil, že se nejedná o to, aby se lidé donucovali sílou, ale dělat to pomoci patřičného vysvětlování. Je třeba objasnit každému, že tyto morální hodnoty jsou základem pro normální, zdravou a spravedlivou existenci celého lidstva.

Rebe píše následně („Itvaduet“ roku 5747, díl 3, str. 67):

V předchozích pokoleních veškeré pokusy o působení na národy světa v rámci víry byly spojeny s ohrožením života. Proto nebyla možnost splnit tyto pokyny RAMBAMa. Ale v naší době tato hrozba nejenže vymizela, naopak, podobná činnost přidává k úctě k židům v očích všech národů, které vidí, jak se židé starají nejen o sebe, ale i o obydlení celého světa pomocí toho, aby se lidé chovali dle spravedlnosti.

Jako důkaz, Rebe uvedl tehdejšího prezidenta Ronalda Reagana, který prohlásil před všemi obyvateli země o nutnosti spojit se kolem plnění sedmi přikázání.

Rebe z toho vyvozuje: „Samotný fakt toho, že prezident státu otevřeně vystoupil s podobným prohlášením, musí dodat sílu a energií činnosti židů v rámci působení na všechny národy světa“.

V praxi máme možnost vidět, jak tato slova jsou naplňována více a více – přibližujeme se k době, kdy již nebude válek a soupeření, závisti a hladu. To je čas Osvobození!

Комментарии: 0 Поддержите сайт
Читайте еще:
Ошибка в тексте? Выделите ее и
нажмите Ctrl + Enter