СБП. Дни Мошиаха! Сегодня 4 Кислева 5783 года, второй день недели, гл. Вайеце | ГОД СОБРАНИЯ | 2022-11-27 23:43

Элокай, нешомо…

В отличие от ряда других религий, считающих, что человек рождается с греховной душой, еврейская религия утверждает, что каждый еврей, без исключения, рождается с чистой душой, не запятнанной никаким грехом или проступком.

4779 (1)

Молитва:

אלהי, נשמה

Текст:

אלהי, נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בראתה. אתה יצרתה, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לטלה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך יי אלהי ואלהי אבותי, רבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה יי המחזיר נשמות לפגרים מתים

Транскрипция:

Элэйай, нешомо шеносато би теэйро и, ато вросо, ато йецарто, ато нефахто би, вэато мэшамро бэкирби, вэато осид литло мимэни, улеахазиро би лэосил ловей. Коль зман шэанешомо бэкирби, модэ ани лэфонэхо Адей-ной Элэйай вЭлейэй авэйсай, рибон кол амаасим, адэйн кол анэшомэйс. Борух ато Адей-ной амахазир нэшомэйс лифгорим мэйсим.

Перевод:

«Б-г мой! Душа, которую Ты дал мне, чиста. Ты ее сотворил, Ты ее образовал, Ты ее вдохнул в меня, Ты ее хранишь во мне, и в будущем заберешь ее у меня, а (затем) вернешь ее мне в грядущие времена. Пока душа обитает в теле моем, я хвалю Тебя, Г-сподь, Б-г мой и Б-г отцов моих, Владыка всех творений, Властелин всех душ. Благословен Ты, Г-сподь, возвращающий души в тела умерших».

Комментирует рабби Нисан Миндел:

В благословении «Ашер йоцар» мы благодарим Б-га за чудеса нашего тела и за физическое здоровье. В этом же благословении наша мысль обращена вместо нашего тела к нашей душе, и мы благодарим Б-га за ежедневные чудеса, связанные с возвращением нашей души в наше тело, как было вкратце упомянуто уже в разделе «Модэ Ани».

«Душа, которую Ты дал мне, чиста». В отличие от ряда других религий, считающих, что человек рождается с греховной душой, еврейская религия утверждает, что каждый еврей, без исключения, рождается с чистой душой, не запятнанной никаким грехом или проступком.

Больше того, наша душа Б-жественна; она есть «частица Б-жества». Она создана отдельно от тела и переживает тело. Только в течение нашей жизни душа наша связана с нашим телом и живет в нем; но душа вечна, — она существовала до того, как начала жить в нашем теле, и продолжает жить после того, как тело умирает.

Цель появления души внизу для жизни в теле, — быть в состоянии выполнять заветы Всевышнего в повседневной жизни, заветы, которые, вообще говоря, могут выполняться только с помощью тела и телесными органами. Вот почему мы имеем 248 положительных заветов («к выполнению») и 365 запретов («не делать»), которые, по разъяснению наших мудрецов, соответствуют 248 органам и 365 кровеносным сосудам нашего физического организма. Таким образом, выполнение 613 заветов очищает наше тело.

В то же время, большинство заветов связано с некоторыми физическими объектами, такими, как шерсть для «цицит», кожа для «тфиллин», дерево для постройки «Сукка», воск или масло для свечей и т.д.; наше же тело существует благодаря пище, над которой мы произносим благословение до и после еды или питья. Этим мы очищаем и освящаем не только наше тело, но также и природу вокруг нас. Все это мы выполняем посредством нашей души с участием нашего тела. Но сама душа чиста и священна в тот момент, когда она появляется в нашем теле; она сама по себе не требует очищения. Больше того, душа обогащается опытом в течение своего «временного» пребывания в теле и во многих отношениях становится более мудрой, лучше постигающей Б-жество.

«Ты ее вдохнул в меня». Наши мудрецы говорят, что по примеру того, как делая сильный выдох, этот выдох появляется «изнутри» человека, точно так же, образно говоря, наша душа является «глубоким выдохом» самого Б-га. Таким образом, наши мудрецы подчеркивают Б-жественную природу нашей души. Об этом рассказано в Торе.

В первой главе «Берейшис» мы читаем о том, как все живые существа были созданы живыми, их тело и жизнь появились одновременно. Человек же был создан по «образу и подобию» Б-жьему и наделен Б-жественной душой. Во второй главе рассказано, что Б-г сотворил вначале человеческое тело из праха и «вдохнул в его ноздри живую душу». Поэтому человек — это не только просто-напросто культурное «животное» в «животном царстве», но отличное от всего прочего Б-жье творение, целый самостоятельный мир.

«Ты ее хранишь во мне». Являясь частицей Б-жества, наша душа обладает естественным стремлением быть всегда с Б-гом и возвращаться в небесное свое жилище, откуда она была спущена вниз. Ее не интересуют материальные вещи и материальные удовольствия, ибо она чисто духовная и наслаждается только духовными объектами. Если бы не Б-г, который хранит ее в нашем теле, она «улетела» бы из нашего тела и вернулась бы на небеса.

Но душа имеет свою миссию, которую она должна выполнить в сем мире, а потому Б-г повелел ей оставаться на земле определенное время. Поэтому, до тех пор, пока душа находится в нашем теле, мы обязаны служить Б-гу и выполнять Его заветы, ибо Он наш Владыка и Господин. По завершении нашего жизненного пути на этой земле, наша душа возвращается к ее Творцу, в мир душ, где она дает отчет за все ею содеянное и за то, что она не успела завершить в течение своей жизни. Когда придет время Воскрешения мертвых, Б-г оживит вновь праведных умерших, и души вернутся в очищенное тело, чтобы насладиться вечной жизнью.

Таким образом, наш сон и пробуждение ото сна являются каждодневным напоминанием о вечной жизни нашей души. Сон — это только одна шестидесятая часть смерти, говорят наши мудрецы. Мы должны всегда помнить, что наша душа чиста, и мы обязаны приложить все усилия, чтобы всегда содержать ее в чистоте.

Опубликовано: 26.01.2004 Комментарии: 1
Ошибка в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter